תנאי שימוש ברכיבי שיתוף מידע ותגובות במסגרת הבלוג

השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע לאתר פייסבוק באמצעות "אהבתי" או "המלץ", וכן כתיבת תגובות,  הינו באחריות המשתמש. השיתוף בפייסבוק חושף את פעילות הגולש לאחרים בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו על ידו באתר. תגובות שפורסמו בבלוג הינן פומביות והגולש מופיע בשמו, בתוספת קישור אם הזין כזה, ובטקסט המלא של שאלתו.

יחד עם זאת, מכבי רואה חשיבות רבה בשמירת הפרטיות של מבוטחיה ושל הציבור הרחב שיעשה שימוש בשירות זה, ועושה ככל שביכולתה, ואף קוראת לך הגולש, להימנע מהעלאת תגובות שיש בהן מידע פרטני או כזה העלול לפגוע בפרטיותם של הגולשים או אנשים קרובים להם, ולהפנות שאלות אלו לאפיק ההודעות הישירות שבפייסבוק.

 

תנאי שימוש כלליים

תכנים המופיעים באתר נועדו לשם אספקת מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.

 

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא לסייע בידי המעיינים בהם להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים בהם ואינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

 

התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן למכבי שירותי בריאות. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של מכבי שירותי בריאות מראש ובכתב.

 

מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

 

מכבי שירותי בריאות והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

 

מכבי שירותי בריאות מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם מכבי שירותי בריאות תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כל מידע שיימסר על ידך למכבי שירותי בריאות ישמר אך ורק בידי מכבי והשימוש בו יעשה, אם ייעשה, ללא פרסום פרטים מזהים. אתה מתחייב בזאת, כי התכנים שתמסור הינם אמינים ומדויקים, בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות. כל האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת הפרטים תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי שירותי בריאות בגין כך.

 

בביצוע פעולת מסירת התכנים למכבי אתה מצהיר בזאת במפורש כי הינך בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי אתה מרשה בעצם מסירת התכנים למכבי שירותי בריאות, לעשות כל שימוש בהם, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למכבי. אתה מאשר כי ידוע לך שמכבי שירותי בריאות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את המידע הנמסר לה על ידך, באופן מלא, באופן חלקי או לא לפרסמו כלל.

 

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

זכויות מבוטחי מכבי

פירוט בנוגע לזכויותיהם של מבוטחי מכבי יופיע אך ורק תחת אחת מהכותרת הבאות: "זכויות מבוטחי מכבי", "שירותים וזכויות המבוטחים".

 

כל הזכויות המפורטות באתר למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תכניות הביטוח "מגן כסף" ו-"מגן זהב" כפופות למפורט בתקנון שירותי הבריאות הנוספים לשנים 2010-2011. לקריאת התקנון המלא הכנסו לקישור הבא:http://www.smartpage.co.il/vault/mag/maccabi_09.html 

 

מחיקת תכני הגולשים

"מכבי שירותי בריאות" רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תגובות מסויימות, ואף לאסור על משתמש לכתוב תגובות בבלוגים  על פי שיקול דעתה הבלעדי. "מכבי שירותי בריאות" לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש/ת קודם להסרת או מחיקת התגובות ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התגובות.

 

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תגובה שהועלתה לבלוג על ידי גולש/ת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, "מכבי שירותי בריאות" תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

זכר/י את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תגובות בבלוגים, וככל שהתוכן שאת/ה מעלה יקר לליבך, אנא שמר/י ממנו העתק.